MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๔๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๒)

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๐)

• แนวทางการดำเนินการด้านกฎหมาย [แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ตุลาคม ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี และนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร] (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๑)

• ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๙)

• รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๘)

• การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๙)

• พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๓)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๗)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๐)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๗)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ถือวันเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๖)