หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐๕)

• การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑)

• รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓)

• ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๔)

• ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงปนะชามติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๒)

• ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๐)

• ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๘)

• พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๙)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ กขร. ห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕)

• ขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔)

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓)

• การดำเนินการด้านกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๔)

• การดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง และการเร่งรัดดำเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสำคัญ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๕)

• การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๓)

• พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๔๔)