หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๗)

• ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๗๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗)

• การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า (นร ๐๕๐๕/ว ๘๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๘๒)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๘๑)

• แนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๘๓)

• แนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (นร ๐๕๐๕/ว ๘๖)

• การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๕/ว ๘๗)

• รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๘๘)

• รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๘๙)

• การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๐)

• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๙๔)

• แนวทางการปฎิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจนและทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว (นร ๐๕๐๕/ว ๙๒)

• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น (นร ๐๕๐๕/ว ๙๕)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๓)

• ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (นร ๐๕๐๓/ว ๙๗)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๕ กลุ่ม (นร ๐๕๐๕/ว ๙๘)

• หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๕/ว ๙๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว๑๐๒)

• รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑)