หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ร่างรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕)

• วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖)

• รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗)

• รายงานสถานะการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐)

• มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑)

• การดำเนินการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒)

• แนวทางการปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๓)

• พระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๔)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓)

• แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (นร ๐๕๐๕/ว ๕๔)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕)

• การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒)

• การขยายระยะเวลาการจัดทำรายละเอียดดวงเงินและส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗)

• การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๘)

• กรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๓/ว ๕๙)

• การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๖๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๒)

• การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๓)