หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙)

• พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๔๑)

• แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๙)

• การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๘)

• การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๐)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๗/ว ๔๕๔)

• การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะที่ ๕.๑ และ คณะที่ ๕.๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๖)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๗)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๕)

• การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓)

• การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๖)

• สรุปผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ และ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๗)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๙)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช 2559 (นร ๐๕๐๘/ว ๔๗๘)

• การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๑)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๘๙)

• ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๖)