หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖)

• การเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล (นร ๐๕๐๓/ว ๓๗๗)

• การเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญของรับบาล (เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ ว ๓๘๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๘)

• การจัดข้าราชการเฝ้า ฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เวียน พ.ย. ๕๙)(นร ๐๕๐๘/ว ๓๘๗)

• การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๔)

• การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๑)

• การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๒)

• การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๗)

• การจัดข้าราชการเฝ้า ฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นร ๐๕๐๘/ว ๔๐๖)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๑๑)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓)

• แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๗)

• วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๖)

• วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๒)

• ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) (นร ๐๕๐๕/๔๒๑)

• การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๒)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๑)

• การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๔๓๗)