หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘)

• แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓)

• มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๒)

• รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔)

• การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕)

• งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นร ๐๕๐๓/ว ๓๒๙)

• ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)(นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๖)

• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต (นร ๐๕๐๘/ว ๓๒๘)

• การจัดข้าราชการเฝ้า ฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๔)

• การจัดข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๕)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๘๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๖)

• การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๘)

• หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๙)

• การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จขพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง (นร ๐๕๐๘/ว ๓๕๙)

• ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๓)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๗)