หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (นร ๐๕๐๕/ว ๒)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (นร ๐๕๐๕/ว ๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔)

• กลไกประชารัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๘)

• การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๙)

• การถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๗)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐)

• นิทรรศการผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔)

• แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘)

• การเสนอโครงการที่ต้องอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙)

• แนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙)

• การสื่อสารด้วยภาพหริอกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘)