หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และคำสั่ง นร ที่ ๒๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)(นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๖)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔)

• การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖)

• ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๘๗)

• มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙)

• การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๕)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕ว ๒๙๔)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐)

• การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๑)

• ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓)

• รายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖)

• รายงานผลการดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Govemment Access Channels) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙)

• การถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๐)