หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๕๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๐)

• แนวทางการดำเนินงานและการปรับปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๕)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๖)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔)

• แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔)