หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘)

• การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙)

• การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔)

• การใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๙๓)

• การเร่งรัดพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว (นร ๐๕๐๓/ว ๑๙๖)

• รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๘)

• การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙)

• การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๐)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๑)

• ขออนุมัติดำเนินการต่อรายการจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒)

• ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี หรือการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๓)

• การดำเนินโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖)

• แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๗)

• ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทำสัญญระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘)

• ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๒)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓)

• ขออนุมัติดำเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๙)

• การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๘)

• แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยแล้ง (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๐)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๖)

• สรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗)

• แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘)

• การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๙)