หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑)

• แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๐)

• รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๕๘ และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๔๒)

• ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๓)

• ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖)

• รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔)

• การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๕)

• มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๑)

• การจัดทำข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๐)

• ขออนุมัติดำเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๖)

• การจัดทำข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙)

• ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๓)

• การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๓)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)(นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑)

• คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๒)