หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๘)

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐๑)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒)

• มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗)

• การกำหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐)

• แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘)

• การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑)

• ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙)

• การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖)

• การนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕)

• รายงานสถานภาพ ภานรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว๑๑๗)

• ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๒)

• แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓)

• การกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๑)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๕)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑)

• การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหรือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒)