หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๗๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๘๐)

• การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านขึ้นไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๑)

• พระราชพิธีวงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๘๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๘๓)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๘๕)

• การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๘๗)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๘๖)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๘๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๙๑)

• การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป (นร ๐๕๐๕/ว ๙๐)

• ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๙๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๙๖)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(นร ๐๕๐๕/ว ๙๕)