หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๔)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๕๖)

• การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๗)

• รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๘)

• ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)(นร ๐๕๐๖/ว ๕๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๖๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๖๐)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)(นร ๐๕๐๖/ว ๖๓)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้วยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๕)

• รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๖๖)

• แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๖๗)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๘)

• พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๗๑)

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช (นร ๐๕๐๘/ว ๗๓)

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๖)