หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓)

• การเร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔)

• การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๓๕)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) (นร ๐๕๐๖/ว ๓๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๘)

• การรายงานความคืบหน้าตามแผนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๙)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีของรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๑)

• ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๒)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๔๕)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๖)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๔)

• พระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๗)

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)(นร ๐๕๐๖/ว ๕๐)

• แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนด้านสังคมของประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๙)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๕๑)