หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๓/ว ๓๙๔)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๒)

• รายงานการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓)

• การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๘)

• ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๙)

• การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธี ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๐๑)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๐๓)

• ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทยระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๔)

• การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๙)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๐)

• ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๑)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ ว ๔๑๗)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๑๙)

• การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑)

• ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๔

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๒)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๐)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๑)