หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตรกรรมไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๙)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (นร ๐๕๐๕/ว๓๗๐)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๑)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๗๒)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๕)

• สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๔)

• การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖)

• ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓)

• การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔)

• ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๑)

• พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) (นร ๐๕๐๘/ว ๓๘๗)