หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (นร ๐๕๐๖/ว ๓๑๓)

• ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)(นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๕)

• การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔)

• การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙)

• รายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๐)

• รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๑)

• การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๓)

• การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๙)

• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๕)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๙)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร๐๕๐๕/ว ๓๕๑)

• การเร่งรัดพิจารณาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (นร ๐๕๐๓/ว ๓๕๒)