หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑)

• การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี ( นร ๐๕๐๖/ว ๒)

• การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย (นร ๐๕๐๖/ว ๕)

• การชี้แจงร่างกฏหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๖)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๗)

• การถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๘/ว ๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๙)

• การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้วยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓)

• การติดตามร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕)

• การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖)

• แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐)

• แผนการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑)

• การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓)

• แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ (นร๐๕๐๕/ว ๒๕)

• การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖)

• การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘)

• สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗)