หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๒)

• วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๘๑)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๓)

• รายงานการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๔)

• มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖ /ว ๘๕)

• แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๖)

• การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๗)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๘๘)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗)(นร ๐๕๐๖/ว ๘๙)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๙๐)

• การปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๘๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๙๑)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๙๒)

• การถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินนาถ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๙๕)

• รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๘)

• การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๐)

• ขอเสนอร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๙๙)