หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๕)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๕๗)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๕๘)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๙)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๐)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๑)

• การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) (นร ๐๕๐๖/ว ๖๒)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๔)

• ร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๓)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๕)

• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๘/ว ๖๖)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๗)

• การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๘)