หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๘)

• เชิญประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๒/ว ๔๐)

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๑)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๒)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๓)

• แนวทางการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๔)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๙)

• การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) (นร ๐๕๐๖/ว ๔๘)

• การดำเนินการของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (นร ๐๕๐๓/ว ๕๐)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๒)