หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๘๑(๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘)

• แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙)