หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๔)

• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่น ตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๖)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒)

• การประเมินผลสำเร็จของรัฐบาล (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๓)

• รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๖)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๕)

• ขอทบทวนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๘)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๙)

• แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน( นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐)

• ข้อสั่งการของห้วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๑)

• รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔)

• มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕)

• ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๖)