หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบียถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๐)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๑)

• การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านต่างประเทศ (การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗)

• การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖)

• การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๙)

• มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๐)

• การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั่นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑)

• ข้อหารือในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๒)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๓)

• ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๔)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๕)

• รายงานผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๖)

• ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐)

• การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๑)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)

• แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ - ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๙)