หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการทอ่งเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๓)

• การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๗)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔)

• แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๗)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๕)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖)

• สรุปประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๒ กันยายน ๒๕๕๗) (นร ๐๕๐๗/ว ๑๐๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๙)

• การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๐)

• การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑)

• ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๙๙)

• ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๓)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๗)

• ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๕)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๖)

• การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๐)

• พระราชพิธ๊ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๙)

• การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๑๒)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๑)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณราย่จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๕)

• ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๗)

• แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงคมนาคม และ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖)