หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๑)

• การถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๒)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๓)

• การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๖)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุฒโน) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๘/ว ๗)