หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๕)

• ขอคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๖)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (เพิ่มเติม)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๘)

• มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จจ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว๑๔๗)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๐)

• มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)

• กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๓)

• กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๓)(ต่อ)