หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๗)

• หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘)

• รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ (นร๐๕๐๕/ว ๑๒๙)

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๒)

• มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๑)

• การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๕)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มิถุนายน ๒๕๕๖) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗)

• การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘)

• การกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสงขลา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙)

• ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๐)

• การปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑)

• รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๒)