หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๕)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฎหมาย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๖)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๘)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏบัตราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๗)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๐)

• หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑)

• มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กรณีการก่อสร้างสะพานถาวรเพื่อทดแทนสะพานไม้เดิม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๗)

• การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๒)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๑)

• แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔)