หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๘๕)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร และพระราชกุศลทักษิณนุปทาน พระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๘๔)

• การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๖)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพิ้มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๙๑)

• รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๒)

• การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๙๓)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๔)