หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมลคล พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๐)

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๑)

• การขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา (นร ๐๕๐๘/ว ๗๒)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) (นร ๐๕๐๖/ว ๗๓)

• ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๕)

• ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๗๖)

• การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๗)

• รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๘)