หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงและชมนิทรรศการ "THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก" (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๖๐)

• การเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง (นร ๐๕๐๘/ว ๔๒)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลาถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๔๓)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕)(นร ๐๕๐๖/ว ๔๔)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๔๕)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๔๖)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘)

• มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า (นร ๐๕๐๖/ว ๔๙)

• มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๕๑)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๕๐)