หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า (นร ๐๕๐๖/ ว ๒๑)

• การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๒/ว ๒๓)

• แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒)

• มาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)(นร ๐๕๐๖/ว ๒๔)

• วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๕๖) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕)

• โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗)

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๘)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๙)

• มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๑)

• ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๒)

• ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓)