หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๒)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓)

• แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙)

• มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๐)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒๑)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒)