หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔)

• "การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน" และ "แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ"(นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๕)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐)

• แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙)

• พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๖)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๒)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๓)

• การชำระหนี้ค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕)

• มาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์พายุและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๗)

• การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖)(นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๙)