หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๙)

•  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๐)

• รายงานความคืบหน้าการติดตามการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑)

• การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒)

• การประเมินความเหมาะสมและความจำเป็นของจำนวนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างในลักษณะจ้างเหมาให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔)

• กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๖)

• มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๙)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๗)

• การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐)

• การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๒)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๓)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๔)

• สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณษยก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๕)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖)

• สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณษยก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๘)

• การจัดข้าราชการเข้าร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) (นร ๐๕๐๘/ว ๑๗๙)

• แจ้งรายละเอียดการจัดลำดับกระทรวงเข้าร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (นร ๐๕๐๘/ว ๑๘๐)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) มาเพื่อดำเนินการ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๘๑)

• ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓)