หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐)(นร ๐๕๐๖/ว ๑)

• การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๓)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและมอบอำนาจตามกฎหมาย เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๔)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๒)

• การถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศ่าสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๕)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๘/ว ๖)

• การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๗)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๙)

• การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑)

• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒)