หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๖)

• การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๗)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๙)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๘)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และประกาศถวายราชสดุดีเฉิลมพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓๐)

• แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) (นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๑)

• การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓)

• แนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๖)

• การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๕)

• รายงานสถานะการณ์ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวารระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๔)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๗)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๘)

• โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง "รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง" (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๐)

• แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครในช่วงฝนตกชุก (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๒)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๑)