หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๘)

• ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๙)

• การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๒๔๗ )

• พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๐)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๒)

• การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๔)

• การจัดงานเผยแพร่ข้อมูล "๕ กองทุน ๕ นโยบายรัฐบาล" (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๖)

• การถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งไหมไทย" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๘)

• การยุติการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเร่งรัดดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่กำหนดให้มีการพิจารณาความพร้อมในเบื้องต้นของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)(นร ๐๕๐๗/ว ๒๐๙)

• การจัดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๑)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๒)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐)

• การถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓)

• รายงานผลการดำเนินการของกระทรวงการคลังในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๕)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๔)

• การดำเนินงานป้องกันอุทกภัยบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๖)