หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๖)

• การมอบหมายให้รัฐมนตรีติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๗๙)

• การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๗๘)

• การปรับปรุงแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๗ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของจังหวัดราชบุรี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๘๐)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษษิณานุปทานพระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (นร ๐๕๐๘/ว ๑๔๗)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว(ร) ๑๗๕)

• ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลิอ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๘)

• รายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๙)

• สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)(นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๘๘)

• รายงานความก้าวหน้าการแจ้งความประสงค์ในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๘๗)

• การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐)

• รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๓)

• การแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๔)

• การเสนอเรื่องเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕)

• การเสนอของบเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๗)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๘)

• ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๓)