หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๘)

• พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๙)

• สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒)

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๑)

• การขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๐)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓)

• ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๔๗)

• ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค้าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐)

• การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร๐๕๐๖/ว ๑๒๙)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย อย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๒)

• การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑)

• การพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วงเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔)

• รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๓)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๕)

• สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๖)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๔-มีนาคม ๒๕๕๕) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗)

• ขออนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙)

• การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๓)

• การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๒)