หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๖)

• แผนงานส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๗)

• การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐)

• การเร่งรัดดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวีถึงแก่ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐๓)

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๙๘)

• พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐๑)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๕(นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๑)

• การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๗)

• ขออนุมัติการสำรองเงินงบประมาณ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๘)

• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียยติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ "โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี" (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐)

• การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่าง ๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๔)

• การเร่งรัดดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๕)