หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (นร ๐๕๐๕/ว ๖๗)

• รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๖)

• ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๗๐)

• การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวเขตที่ดินให้เป็นพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๖๘)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๙)

• แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง (นร ๐๕๐๖/ว ๗๑)

• มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ ว ๗๒)

• การดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน การฟื้นฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๗๓)

• ระบบการติดตามความคืบหน้าระบบการติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๗๔)

• การติดตามผลการดำเนินงาน การฟฟื้นฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๗๗)

• แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๒ คณะ (เพิ่มเติม)(นร ๐๕๐๓/ว ๗๘)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๗๙)

• หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๐)

• การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (นร ๐๕๐๓/ว ๘๑)

• สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรตองกาสวรรคต (นร ๐๕๐๘/ว ๘๒) Acrobat

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๗/ว ๘๓)

• ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๖)

• สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ที่ผ่านความเห็นชอบจา กฟย. (นร ๐๕๐๖/ว ๘๗)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๕)

• มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๘)

• การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ๒ เมษายน ๒๕๕๕) (นร ๐๕๐๒/ว(ร) ๑๐๓)

• การติดตามผลการดำเนินงาน การฟื้นฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๙๒) Acrobat

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๓) Acrobat