หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เดินทางมาร่วมการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา (นร ๐๕๐๖/ว๒๙๕)

• การมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามงานนโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๓)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๔)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๙๒)

• การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๖)

• การขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๗)

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๘)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๙)

• การน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๑)

• ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓)

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๐๒)

• รายงานสถานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐) (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕) (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๖)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๕ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๗)

• การเสนอร่างกฎหมายในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๘)