หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๒)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๓)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๔)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๕)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้นองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประทานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๘)

• การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๖)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๗)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๙)

• มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๐)

• รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๑)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสับปะรดปี ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๔)

• การถวายบังคมพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๘๓)

• คำจำกัดความ "ผู้แทนพระองค์" (นร ๐๕๐๘/ว ๒๘๙)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๙๐)