หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การมอบหมายการดำเนินการ [เกี่ยวกับ ๑) การจัดงาน OTOP ๒) สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ๓) การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ และ ๔) ปัญหาการนำชิ้นส่วนและโครงรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาประกอบในประเทศ] (นร ๐๕๐๖/ว ๓)

• ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒)

• สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) (นร ๐๕๐๖/ว ๖)

• การจัดทำแผน/โครงการของจังหวัดต่าง ๆ การชุมนุมเรียกร้องของเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๗)

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๒)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซาถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๑๐)

• ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซาถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑)

• การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕)

• การถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พูทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๔)

• การถวายพระราชสมัญญา "บิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย" แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (นร ๐๕๐๘/ว ๑๖)

• สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗)

• การกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒)

• ผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑)

• คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓)

• การดำเนินการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔)

• สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/ดครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ)(นร ๐๕๐๖/ว ๒๖)

• การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕)

• สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗)