หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๗)

• ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๙)

• การจัดระเบียบวาระการประชุมและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑)

• การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐)

• แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)

• มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (ขยายเวลาจนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๗)

• วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๙)

• วาระแห่งชาติ "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด" (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๘)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐)

• รายงานสถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑)

• การมอบหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเรื่องเร่งด่วนต่าง ๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๓)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔)

• วาระแห่งชาติ "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด" (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๖)

• (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕)