หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๓)

• ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๕)

• รายงานสรุปสภาวะของประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๙)

• สรุปผลการประชุมหารือสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๘๙)

• การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๘๗)

• พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๗)

• การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๙๖)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว๑๒๗)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ (เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการนำหนังสือตอบความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓)

• การกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร๐๕๐๖/ว ๑๒๔)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๕)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• การขอรับร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๒)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗)

• การจัดระเบียบวาระการประชุมและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๔)

• แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕)

• การกำหนดหลักการและปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๙)

• แนวทางปฏิบัติกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีข้อความขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และแนวทางปฏิบัติกรณีมีการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๕)